افتخارات

صنايع غذایی تكنان جنوب دارای مجوزها و لوح تقدیر در زمینه صتایع غذایی میباشد.